Egzamin zawodowy

 

I. Informacje ogólne dla ucznia/absolwenta dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie określają akty prawne:
-  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.357),
-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U.2015.673).

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

3. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i praktycznej.
Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

5. Uczeń (absolwent), składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, (druki deklaracji znajdują się na stronie OKE w Krakowie).

6. Uczeń:
-  który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
-  którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona,
-  który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.


7. Absolwent:
-  który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
-  którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona,
-  który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym, że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny

wnosi za ten egzamin opłatę.

8. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

9. Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń/absolwent po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

II. Informacje dotyczące składania deklaracji
1. Miejsce składania deklaracji:
-  uczeń/słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza,
- absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył,
- absolwent szkoły, która została zlikwidowana składa deklarację dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem  ukończenia szkoły 

2. Terminy składania deklaracji:
Sesja czerwiec - lipiec 2017: do 16 lutego 2017r.
Sesja styczeń - luty 2018r.: pierwszy tydzień września 2017r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację można złożyć dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

III. Informacja o odpłatności za egzamin
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201512081244304

Hits: 1556