Regulamin rekrutacji po gimnazjum

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

na rok szkolny 2019/2020

 

Rozdział I

Podstawa prawna

1. Dyrektor szkoły w sprawach dotyczących przyjmowania uczniów  do szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie działa na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych  publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum tj. dotychczasowego  trzyletniego  liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie  województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020;

 

 • Zarządzenie nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych
  w postępowaniu   uzupełniającym na  rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione  na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz  określenia  miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach;

 

 • Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Żabnie.

 

Rozdział II

Postanowienia  ogólne

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje co najmniej trzyosobową Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem rekrutacji i przestrzeganiem zasad poufności,    a w szczególności:

 • pomoc w rejestracji internetowej kandydatów,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej. Listę (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu na terenie  szkoły);
 • ogłoszenie list przyjętych do szkoły;
 • ogłoszenie list przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej;
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział III

Zasady i tryb przyjmowania  uczniów  do Zespołu  Szkół

1. O przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru.

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum na stronie internetowej :

                        https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat.

Wskazują w systemie  wybór 3 szkół oraz kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych, a następnie drukują podanie, które dostarczają do szkoły pierwszego wyboru.

3. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół. Pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

4. Kandydaci składający dokumenty do wybranej szkoły posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.

5. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

6. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

7. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

8. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadza do systemu

elektronicznego po jej zakończeniu.

9. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

10. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 
11.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

 

 • Od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - rejestracja
  w systemie informatycznym i składanie  wniosków do szkoły pierwszego wyboru;
 • Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - dostarczenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym;
 • 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00  - podanie wyników postępowania  kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • Od 29 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 3 lipca 2019 r. godz. 15.00 – wydanie skierowań na badania lekarskie o braku  przeciwwskazań do  pracy 
  w wybranym zawodzie (Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia);
 • do 09 lipca 2019 r. godz. 14.00 - potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, 2 zdjęć, kwestionariusza osobowego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia) ;
 • 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • od 11 lipca do 22 sierpnia 2019 r. 12.00 -  postępowanie uzupełniające.

 

Rozdział IV

 

  Przyznawanie punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym:

1. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

 -  100 pkt. –  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach przelicza się na punkty  w następujący sposób:

a) mnoży się przez 0,2 wyniki z:

 • polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów oraz za szczególne osiągnięcia  ucznia wymienione na świadectwie  ukończenia  gimnazjum;

 

 - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

  7 pkt

 - za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     - finalista konkursu przedmiotowego

     - laureat konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego

     - finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego         

 

 10 pkt

  7 pkt

  5 pkt

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

     - finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

     - laureat  dwóch lub więcej konkursów tematycznych  o zasięgu wojewódzkim

     - finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych

10 pkt

 

7 pkt

 

5 pkt

 - za uzyskanie tytułu finalisty przedmiotowego

 7 pkt

 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

 - uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. powyżej tj. artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     - międzynarodowym   

     - krajowym

     - wojewódzkim

     - powiatowym

 

 

 

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

 - osiągnięcia w aktywności  na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne)

 

3 pkt

 

 

         Szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 pkt.

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

2. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów  ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1942 z 2015 r.)

 

Rozdział V

Przyjęcie do szkoły:

1. Do klasy I w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie  będą przyjmowani uczniowie ubiegający się  o przyjęcie, poczynając od kandydatów którzy uzyskali największą liczbę punktów, do wyczerpania limitu  miejsc.

2. Ustala się limit miejsc w klasach na 30 osób.

3.
W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie prowadzi nabór do:

 

a) Liceum Ogólnokształcącego:

 • z rozszerzeniami: j.angielski, biologia
 • z rozszerzeniami: polski, wos

 

b) Technikum o specjalnościach:

 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

c) Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • wielozawodowej

  

 4. Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny, przelicza się na punkty:

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

z rozszerzeniami:  j.angielski, biologia 

z rozszerzeniami:   j.polski, wos

j.polski

j.polski

j.angielski

j.angielski

matematyka

matematyka

biologia

wos

 

 

T E C H N I K U M

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik rachunkowości

- technik handlowiec

 - technik informatyk

j.polski

j.polski

j.polski

matematyka

matematyka

matematyka

j.angielski

j.angielski

j.angielski

biologia

geografia

informatyka

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

- wielozawodowa

j.polski

matematyka

j.angielski

informatyka

 

 4. Przyjmuje się następującą liczbę punktów za poszczególne oceny na świadectwie:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry  – 14 pkt
 • dostateczny –   8 pkt
 • dopuszczający –   2 pkt

     

           Maksymalna ilość punktów – 72

5. Celem ustalenia listy uczniów danej klasy przeprowadza się konkurs wyników w obrębie podań złożonych do danej klasy.

6. W przypadku równorzędnych wyników, w pierwszej kolejności przyjmuje się:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczone w rodzinach zastępczych, uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów, których  jedno z rodziców lub rodzeństwo jest niepełnosprawne.
 • kandydatów o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydatów z problemami zdrowotnym ograniczającymi możliwość wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Do podania należy dołączyć:

1. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej),

2. Dwie fotografie legitymacyjne,

3.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie,

4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia zaświadczenie o przyjęcie  na  praktykę zawodową, a do 15 września  umowę

o pracę,

5. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

6. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,  o których mowa powyżej.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą szkolnej komisji Od pracy  szkolnej komisji  rekrutacyjnej przysługuje  odwołanie  do dyrektora szkoły   w formie pisemnej. Decyzja  dyrektora szkoły od odwołania jest ostateczna. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

Wykaz załączników: 


Wykaz konkursów dla gimnazjalistów

 

Żabno, dnia 18.03.2019 r.

 

REGULAMIN DO POBRANIA - PLIK .DOCX

Hits: 771